Stadgar för Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening

1 Föreningens namn Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening u p a.
2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Föreningsstämma kan hållas inom hela Stockholms län.
3 Firmateckning Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.
4 Föreningens ändamål Att förvalta och driva semesterhem och semesterstugor samt därmed förenlig verksamhet avsedd för rekreation för föreningens medlemmar.
5 Medlemskap 1. Medlemskap kan sökas av anställda i företag, myndigheter och andra organisationer inom järnvägssektorn samt företag och organisationer inom näraliggande verksamhetsområden. Medlemskap kan även sökas av vuxna familjemedlemmar till anställd om den anställde själv är medlem.

2. Medlemskap kan även beviljas andra personer, efter särskild prövning av styrelsen. Det kan t.ex. vara personer som kan ge föreningen tillskott av nödvändig kompetens eller i övrigt gör ett förtjänstfullt arbete för föreningen.

Anm.1. Medlem får kvarstå i föreningen sedan hon/han avgått med pension. Änka/änkling efter medlem får inträda som medlem efter makas/makes frånfälle.

Anm.2. För medlem som har medlemskap enligt punkt 1, kan medlemskapet bibehållas även om anställning i järnvägsföretag/motsvarande har upphört av annan anledning än pensionering.

Styrelsen tolkar rätten till medlemskap i tveksamma fall.

Medlem, som inte följer föreningens stadgar, mötesbeslut, för SJS anläggningars gällande ordningsregler, eller på annat sätt skadar föreningens intressen och anseende, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som ej betalar medlemsavgift, kan uteslutas utan föregående underrättelse.

Utträde ur föreningen beviljas efter anmälan till föreningen.
6 Hedersmedlem Medlem som lagt ned ett förtjänstfullt arbete för föreningen kan, efter förslag av styrelsen och beslut av föreningsstämman, utses till hedersmedlem i föreningen.
7 Insats och medlemsavgift Varje medlem äger en andel i föreningen. Insatsen är en (1) krona.

Medlemsavgiften fastställs för varje nästkommande år av föreningsstämman. Styrelsen beslutar om hur insats och avgift ska tas ut.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
8 Styrelse Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter, som samtliga ska vara medlemmar.

Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman. Ordförande väljs för en period av två år från ordinarie föreningsstämma t o m ordinarie stämma två år därefter. Övriga ledamöter väljs för en period av två år på så sätt att halva antalet väljs udda år och halva antalet jämna år.

Eventuella fyllnadsval ska avse tiden t o m den ordinarie föreningsstämma då mandatperioden för den styrelseplats som blivit vakant normalt skulle ha löpt ut.
9 Verksamhetsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
10 Styrelsesammanträden Styrelsen ska genomföra minst sex ordinarie sammanträden per år.

Styrelsemöte kan därutöver inkallas

a) då ordföranden så beslutar
b) då minst två ledamöter begär det
c) då revisorerna begär det

Skriftlig kallelse jämte förslag till dagordning sänds ut genom ordförandens försorg senast sju dagar i förväg. Revisorerna ska erhålla kopia av kallelsen. Revisorerna har rätt att delta aktivt vid styrelsemöte och att framlägga förslag men saknar rösträtt och rätt att delta i beslutsfattandet.

För att styrelsens beslut ska vara giltigt måste mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter vara ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelseledamot har rätt att i protokoll få en avvikande mening antecknad.

Protokoll ska föras och justeras på sätt styrelsen beslutar.
11 Styrelsens arbetssätt Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen.

Styrelsens beslut fattas normalt på styrelsesammanträden. Styrelsemöten kan undantagsvis genomföras i form av telefonkonferenser. Beslut i ärenden som inte kan anstå till nästkommande styrelsemöte kan fattas genom kontakter via telefon, e-mail eller på annat sätt. Sådana beslut ska dokumenteras genom att beslutet förs in i protokollet vid nästföljande styrelsemöte.

Styrelsen ska omedelbart efter ordinarie föreningsstämma hålla konstituerande styrelsemöte.
12 Revision För att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaperväljs årligen av ordinarie föreningsstämma två revisorer varav en auktoriserad revisor samt två revisorssuppleanter varav en auktoriserad revisor.

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en av dem under- tecknad revisionsberättelse, som ska överlämnas till styrelsen minst två veckor före den ordinarie föreningsstämman.
13 Föreningsstämmans allmänna uppgifter och befogenheter Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och har ensam rätt att fastställa, ändra och upphäva stadgarna för föreningen, besluta i övergripande frågor enligt nedan samt att besluta om att upplösa föreningen enligt vad som sägs i §21.

Föreningsstämman ska ta ställning till:

a) stadgeändringar
b) föreningens balans- och resultaträkning samt övriga ekonomiska frågor av större betydelse eller av principiell natur
c) föreningens förvaltning
d) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e) medlemsavgifter samt arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer
f) frågor i övrigt som är av allmänt intresse eller som förelagts stämman av styrelsen eller av medlem i föreningen

Föreningsstämman ska välja styrelse, revisorer och valberedning.
14 Föreningsstämmans sammansättning Föreningsstämman utgörs av medlemmar i föreningen. Varje medlem som närvarar på stämman har en röst. Närvarande medlem som uppvisar fullmakt från annan, ej närvarande medlem, kan erhålla ytterligare en (1) röst.
15 Tidpunkt för föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår på tid och plats inom Stockholms län som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsstämma hålls

a) då styrelsen så beslutar
b) då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det
c) då revisorerna skriftligen begär det.

Extra föreningsstämma ska behandla endast den eller de frågor som föranlett stämmans sammankallande.

Styrelsen ska kalla till föreningsstämma senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Kallelse ska offentliggöras på föreningens hemsida. Den ska förutom angivande av tid och plats även innehålla uppgifter om eventuella propositioner och motioner enligt §16.
16 Propositioner och motioner till föreningsstämma Styrelsen och medlemmarna kan lämna förslag till föreningsstämman i form av propositioner (styrelsen) och motioner (medlemmar). Motioner ska skriftligen lämnas till styrelsen före januari månads utgång. Styrelsen ska bereda inkomna motioner. Propositioner och motioner ska offentliggöras på det sätt som anges i §15.
17 Föreningsstämmoordning Före stämmans början ska närvarande medlemmar anteckna sina namn på utlagda listor. Närvarande medlem har rätt att i förekommande fall samtidigt registrera en (1) fullmakt.

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig plus eventuella fullmakter.

Föreningens ordförande öppnar stämman varefter mötesordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman utses. Samtidigt upprättas en röstlängd som justeras och godkänns av stämman. Vid ordinarie föreningsstämma ska nedanstående dagordning tillämpas:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän och rösträknare som jämte ordförande för stämman justerar stämmans protokoll.
4. Beslut om att föreningsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
5. Beslut om godkännande av röstlängd för stämman.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Allmän debatt om föreningens verksamhet.
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligtden fastställda balansräkningen.
10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
11. Propositioner.
12. Motioner.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lag eller stadgar.
14. Beslut om
a) Medlemsavgift
b) Arvode till styrelsen
c) Arvode till revisorer
d) Arvode till valberedning
15. Beslut om rese-, traktamentes-, sammanträdes- och övriga ersättningar.
16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
17. Val av
a) ordförande (vartannat år)
b) ledamöter i styrelsen (halva antalet jämna år, halva antalet ojämna år)
c) två revisorer varav en auktoriserad revisor
d) två revisorssuppleanter varav en auktoriserad revisor
e) valberedning
18. Föreningsstämmans avslutning
Beslut på föreningsstämman fattas under normala mötestekniska former. Eventuell votering ska i fråga om val vara sluten, i övrigt öppen.

Förhandlingarna ska protokollföras. Stämmodeltagare har rätt att i protokollet få anteckna avvikande mening. Vid sluten votering avgör lotten vid lika röstetal. Vid öppen votering har mötesordföranden utslagsröst.
18 Föreningens tillgångar Uppkommen vinst ska efter lagstadgad avsättning till reservfonden föras över i ny räkning eller efter stämmans beslut fonderas för ändamål, som främjar medlemmarnas intressen.
19 Nyttjande av semesterhem och stugor Varje medlem har rätt att i mån av plats och till vid varje tillfälle gällande medlemspris nyttja semesteranläggningarna. Även medlems maka/make och barn upp till och med fyllda 19 år har denna rätt.

Person, som inte är medlem, får nyttja semesteranläggning i den utsträckning styrelsen bestämmer och mot erläggande av vid varje tillfälle gällande pris.
20 Tvist mellan föreningen och medlem Tvist mellan föreningen och medlem ska avgöras av en skiljenämnd enligt vid varje tillfälle gällande lag om skiljeförfarande. Skiljenämndens utslag är bindande för parterna och kan inte överklagas vid allmän domstol.
21 Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av helt enig föreningsstämma eller, i annat fall, av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. På den sista stämman krävs minst två tredjedelars majoritet.

Vid upplösningen förefintliga tillgångar ska – sedan den i kallelse på okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi och all veterlig gäld blivit betald – endera skiftas mellan vid upplösningen kvarstående registrerade medlemmar eller överföras till organisation eller företag som har sådan verksamhet att medlen kan anses komma att främja SJS-medlemmarnas intressen. På den sista föreningsstämman beslutas om dispositionen av tillgångarna.
22 Tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar reglerna i vid varje tillfälle gällande lag om ekonomiska föreningar.
23 Stadgeändring Beslut om att ändra föreningens stadgar kan fattas av helt enig föreningsstämma eller, i annat fall, av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie.