SJS-logo

HEM ROLFSKÄRRS STUGBY FREDENSBORGS HERRGÅRD HÄLLEVIKS HAVSBAD MEDLEM
bilder

• Aktuellt

• Stadgar

• Bli medlem

• Kontakt
 
 

Föreningsstämman 2016
Styrelsen föreslår en uppdatering och anpassning av föreningens stadgar. En översyn har skett och innehållet har anpassats till i dag aktuell verksamhet. Nedanstående text kan hämtas som en Wordfil här »
Text i rött visar ändringsförslag, genomstruken text föreslås tas bort helt.

Förslag till årsstämman 2016
STADGAR FÖR SVENSKA JÄRNVÄGSMÄNNENS SEMESTERHEMSFÖRENING

 §1 Föreningens namn
Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening u p a.

 §2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Föreningsstämma kan hållas inom hela Stockholms län.

 §3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.

 §4 Föreningens ändamål
Att förvalta och driva semesterhem och semesterstugor samt därmed förenlig verksamhet avsedd för rekreation för föreningens medlemmar.

 §5 Medlemskap
1. Medlemskap kan sökas av anställda i järnvägsföretag eller andra närliggande företag/organisationer. företag, myndigheter och andra organisationer inom järnvägssektorn samt företag och organisationer inom näraliggande verksamhetsområden. Medlemskap kan även sökas av familjemedlemmar till anställd om den anställde själv är medlem.
2. Medlemskap kan även beviljas andra personer, efter särskild prövning av SJS styrelsen. Styrelsen beslutar också om medlemsavgiftens storlek för dessa personer. Det kan t.ex. vara personer som kan ge föreningen tillskott av nödvändig kompetens eller i övrigt gör ett förtjänstfullt arbete för föreningen
Anm.1. Medlem får kvarstå i föreningen sedan hon/han avgått med pension. Änka/änkling efter medlem får inträda som medlem efter makas/makes frånfälle.
Anm.2. För medlem som har medlemskap enligt punkt 1, kan medlemskapet bibehållas även efter att om anställning i järnvägsföretag/motsvarande har upphört av annan anledning än pensionering. Styrelsen tolkar rätten till medlemskap i tveksamma fall. Medlem, som inte följer föreningens stadgar, eller mötesbeslut, eller för SJS anläggningars gällande ordningsregler, eller på annat sätt skadar föreningens intressen och anseende, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som ej betalar medlemsavgift, kan uteslutas utan föregående underrättelse. Utträde ur föreningen beviljas efter anmälan till föreningen.

 §6 Hedersmedlem:
Medlem som lagt ned ett förtjänstfullt arbete för föreningen kan, efter förslag av styrelsen och beslut av föreningsstämman, utses till hedersmedlem i föreningen.

 §7 Insats och medlemsavgift
Insatsen är en krona. Varje medlem äger en andel i föreningen. Insatsen är en (1) krona Medlemsavgiften fastställs för varje nästkommande år av föreningsstämman. är för aktiv medlem lägst 80 kronor och högst 300 kronor samt för pensionär eller änka/änkling lägst 45 kronor och högst 150 kronor per år. Styrelsen beslutar om hur insats och avgift skall uttas ska tas ut. Upphör medlemskap återbetalas erlagd insats efter anfordran. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 §8 Styrelse
Styrelsen ska skall, utöver ledamöter som utses enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda, bestå av tre till fem ledamöter, som samtliga skall ska vara medlemmar. Av dessa får högst två ledamöter vara medlemmar enligt § 5, punkt 2. Styrelsens ledamöter, med undantag av representanterna för de anställda, väljs av föreningsstämman. Ordförande väljs av föreningsstämman för en period av två år från ordinarie föreningsstämma t o m ordinarie stämma två år därefter. Övriga ledamöter väljs för en period av två år på så sätt att halva Halva antalet övriga ledamöter väljs udda år och halva antalet jämna år. Eventuella fyllnadsval skall ska avse tiden t o m den ordinarie föreningsstämma då mandatperioden för den styrelseplats som blivit vakant normalt skulle ha löpt ut upphört.

 §9 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ska vara kalenderår.

 §10 Styrelsesammanträden
Styrelsen ska genomföra sammanträder minst sex ordinarie sammanträden gånger per år på kallelse av ordföranden. Styrelsemöte kan därutöver inkallas I övrigt
a) då ordföranden så beslutar denne så anser behövlig
b) då minst två ledamöter skriftligen begär det hos ordföranden så påkallar
eller

c) då revisorerna skriftligen begär det hos ordföranden så påfordrar.
Skriftlig kallelse jämte förslag till dagordning sänds ut genom ordförandens försorg utsändes senast sju dagar i förväg. Revisorerna ska erhålla kopia av kallelsen. Revisorerna Även revisorer kallas och dessa har rätt att delta aktivt vid styrelsemöte och att framlägga förslag men saknar rösträtt och rätt att delta i beslutsfattandet vid sammanträden. Dock har endast styrelsens ledamöter rösträtt vid sammanträde.
För att styrelsens beslut skall vara giltigt måste mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter vara ense om beslutet. Styrelseledamot har rätt att i protokoll få en avvikande mening antecknad. Protokoll skall föras och justeras på sätt styrelsen beslutar.

 §11 Styrelsens arbetssätt
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen. Styrelsens beslut fattas normalt på styrelsesammanträden. Styrelsemöten kan undantagsvis genomföras i form av telefonkonferenser. Beslut i ärenden som inte kan anstå till nästkommande styrelsemöte kan fattas genom kontakter via telefon, e-mail eller på annat sätt. Sådana beslut ska dokumenteras genom att beslutet förs in i protokollet vid nästföljande styrelsemöte. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen. Styrelsen skallomedelbart efter ordinarie föreningsstämma konstituera sig. hålla konstituerande styrelsemöte.

 §12 Revision
För att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs årligen av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer varav en auktoriserad revisor samt två revisorssuppleanter varav en auktoriserad revisor. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen skall till ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till arvoden, traktamenten, sammanträdes- och övriga ersättningar för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

 §13 Föreningsstämmans allmänna uppgifter och befogenheter
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och har ensam rätt att fastställa, ändra och upphäva stadgarna för föreningen, besluta i övergripande frågor enligt nedan samt att besluta om att upplösa föreningen enligt vad som sägs i §21.
Föreningsstämman ska har att ta ställning till:
a) stadgeändringar
b) föreningens balans- och resultaträkning samt övriga ekonomiska frågor av större betydelse eller av principiell natur
c) föreningens förvaltning
d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter föreningens förvaltning
e) medlemsavgifter samt arvoden o d och ersättningar till styrelse och revisorer
f) frågor i övrigt som är av allmänt intresse eller som förelagts stämman av styrelsen eller – eller via denna för yttrande – av medlem i föreningen.
Föreningsstämman ska att välja styrelse, revisorer och valberedning.

 §14 Föreningsstämmans sammansättning
Föreningsstämman utgörs av medlemmar i föreningen. Varje närvarande medlem som närvarar på stämman har en röst. plus eventuellt en (1) registrerad fullmakt. Närvarande medlem som uppvisar fullmakt från annan, ej närvarande medlem, kan erhålla ytterligare en (1) röst.

 §15 Tidpunkt för föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår på tid och plats inom Stockholms län som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsstämma hålls
a) då styrelsen så beslutar
b) då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begärpåkallar det eller
c) då revisorerna skriftligen påfordrar begär det.
Extra föreningsstämma ska behandla endast den eller de frågor som föranlett stämmans sammankallande. Den hålls alltid i Stockholm. Styrelsen ska kalla till föreningsstämma senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma genom annonsering i minst två tidningar, som når största antalet medlemmar. Kallelse ska offentliggöras på föreningens hemsida. Den ska förutom angivande av tid och plats även innehålla uppgifter om eventuella propositioner och motioner enligt §16.

 §16 Propositioner och motioner till föreningsstämma
Styrelsen och medlemmarna kan lämna förslag till föreningsstämman i form av propositioner (styrelsen) och motioner (medlemmar).– propositioner –som skall kungöras på i §15 föreskrivet sätt. Motioner Av medlemmarna väckta frågor till stämman – motioner – ska skriftligen lämnas till styrelsen före januari månads utgång. Styrelsen ska bereda inkomna motioner. Propositioner och motioner ska offentliggöras på det sätt som anges i §15.
Om ¾ av de vid föreningsstämman närvarande samtycker kan styrelsen lägga proposition även vid stämman i ärende av vikt, dock ej vad gäller ändring av stadgarna eller ny eller förhöjd av- gift eller föreningens trädande i likvidation eller uppgående i annan förening.

§17 Föreningsstämmoordning
Före stämmans början ska närvarande medlemmar anteckna sina namn på utlagda listor. Varje Närvarande medlem har rätt att i förekommande fall får dessutom samtidigt registrera en (1) fullmakt.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig plus eventuella fullmakter.
Föreningens ordförande öppnar stämman varefter mötesordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman utses. Upprop av de närvarande medlemmarna förrättas därefter. Samtidigt upprättas en röstlängd som justeras och godkänns av stämman.
Vid ordinarie föreningsstämma handläggs följande ärenden ska nedanstående dagordning tillämpas:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän och rösträknare som jämte ordförande för stämman justerar stämmans protokoll.
4. Beslut om att föreningsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
5. Beslut om godkännande av röstlängd för stämman.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern- redovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Allmän debatt om föreningens verksamhet.
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
11. Propositioner.
12. Motioner.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lag eller stadgar.
14. Beslut om arvoden till
a) Medlemsavgift
b) Arvode till styrelsen
c) Arvode till revisorer
d) Arvode till valberedning
15. Beslut om rese-, traktaments-, sammanträdes- och övriga ersättningar.
16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
17. Val av
a) ordförande (vartannat år)
b) ledamöter i styrelsen (halva antalet jämna år, halva antalet ojämna år)
c) två revisorer varav en auktoriserad revisor
d) två revisorssuppleanter varav en auktoriserad revisor
e) valberedning
18. Föreningsstämmans avslutning
Beslut på föreningsstämman fattas under gängse normala mötestekniska former. Eventuell votering ska i fråga om val vara sluten, i övrigt öppen. Om alla ombud är ense därom, kan dock även val avgöras genom öppen omröstning.
Förhandlingarna ska protokollföras förs protokoll. Stämmodeltagare Medlem, som deltar i föreningsstämman har rätt att i protokollet få anteckna avvikande mening. Protokoll från föreningsstämman ska finnas tillgängligt på föreningens kansli. Vid sluten votering avgör lotten vid lika röstetal. Vid öppen votering har fungerande mötesordföranden utslagsröst.

 §18 Föreningens tillgångar
Uppkommen vinst ska sedan i lag föreskriven efter lagstadgad avsättning skett till reservfonden, föras över i ny räkning eller efter stämmans beslut fonderas för att antingen bereda fri vistelse på semesterhemmen/-stugorna för behövande medlemmar eller för att reducera pensionsavgifter vid semester- hemmen/-stugorna eller annat ändamål, som främjar medlemmarnas intressen.

  §19 Användning Nyttjande av semesterhem och stugor
Varje medlem har rätt att i mån av plats och till vid varje tillfälle gällande medlemspris till vistelse på nyttja semesteranläggningarna. I mån av tillgång till plats. Även medlems maka/make och barn intill upp till och med fyllda 19 år har denna rätt. får vistas där under angivna förutsättningar, barn under 10 år dock endast samtidigt med föräldrar eller utsedda ledare.
Person, som inte är medlem, får vistas på nyttja semesteranläggning i den utsträckning styrelsen bestämmer och mot erläggande av vid varje tillfälle gällande pris fastställd avgift.

 §20 Tvist mellan föreningen och medlem
Tvist mellan föreningen och medlem kan inte dragas inför allmän domstol, utan ska avgöras av en skiljenämnd enligt på sätt lagen om skiljemän vid varje tillfälle gällande lag om skiljeförfarande. stadgar. Vad Skiljenämndens utslag dömer är ovillkorligen bindande för parterna och kan inte överklagas vid allmän domstol. Kostnaden för skiljenämndens sammanträden betalas av förlorande part.

 §21 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av att föreningen skall likvideras är giltigt endast kan fattas om alla röstberättigade på en av helt enig föreningsstämma enat sig därom eller, i annat fall, beslutet fattats av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. På och på den sista hållna stämman som sist hållits biträtts av krävs minst två tredjedelars majoritet av de röstande.
Vid upplösningen förefintliga tillgångar ska – sedan de i §7 nämnda andelsinsatserna efter påfordran återbetalats och den i kallelse på okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi och all veterlig gäld blivit betald – endera skiftas mellan vid upp- lösningen kvarstående registrerade medlemmar eller överföras till organisation eller företag som har sådan verksamhet att medlen kan anses komma att främja SJS-medlemmarnas intressen. På den senast hållna sista föreningsstämman beslutas om dispositionen av de befintliga tillgångarna. Beslut om att skifta tillgångarna mellan medlemmarna måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid föreningsstämman och antalet röstande måste utgöra minst hälften av föreningens medlemmar.

 § 22 Tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar reglerna i vid varje tillfälle gällande lag lagen om ekonomiska föreningar.

 § 23 Stadgeändring
Beslut om att ändra föreningens stadgar är giltigt endast om samtliga röstberättigade på en kan fattas av helt enig föreningsstämma enat sig om beslutet, eller, i annat fall, beslutet fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie och på den stämma som senast hållits biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening, Fredensborg 120, 598 91 VIMMERBY, Tel. 0492-306 00, info@sjs-hotellen.com